Puudega laste tugiteenus

Ridiradiralla OÜ pakub tugiteenuseid puudega lastele olles Sotsiaalkindlustusameti hankepartner.

Avalduse teenuse taotlemiseks saab alla laadida. Taotlus teenuse saamiseks 2019

Kuidas teenusele saada:

Teenusele saamiseks esitab lapsevanem  avalduse sissekirjutus järgsele   kohalikule omavalitsusele, Ridiradiralla OÜ-le ehk edaspidi teenusepakkujale või otse Sotsiaalkindlustusametile.
Avalduse blankett on kättesaadav Sotsiaalkindlustusameti kodulehel: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-ja-pere/lastekaitse/puudega-laste-tugiteenused
Piirkonna koordinaator teeb 30 tööpäeva jooksul  (peale avalduse kättesaamist) otsuse  teenusele suunamise kohta ja edastab otsuse lapsevanema poolt soovitud teenusepakkujale ja lapsevanemale. Avaldusi saab digitaal-allkirjastatult esitada koordinaatori e-mailile või saata postiga.
Eeldame, et lapse teenuse vajadus on kirjas rehabilitatsiooniplaanis, aga kui seal vastav märge puudub siis see ei tähenda, et laps automaatselt teenust ei saa. Sel juhul hindab koordinaator ise (olemasoleva informatsiooni põhjal) teenuse vajaduse ja suunab lapse teenusele  kuni kolmeks kuuks.  Selle aja jooksul tuleb perel rehabilitatsiooni meeskonna poole pöörduda ja paluda rehabilitatsiooni plaan üle vaadata ning vajadusel täiendada sotsiaalteenuste osa.
Laps saab  teenust kasutama hakata peale koordinaatori poolt tehtud otsuse kättesaamist.
Peale Sotsiaalkindlustusametist teenusele suunava otsuse saamist sõlmib teenuseosutaja lapsevanemaga kliendileping, kuidas laps hakkab teenust aasta jooksul (või kuni otsuse lõppemiseni) kasutama.

Lapsehoiuteenuse hüvitamine riigi poolt raske või sügava puudega lapse vanemale.
Täida vorm riigi-rahastatava-lapsehoiuteenuse-taotlus. Esita KOV-i
Lapsehoiuteenuse hüvitamisele riigi poolt on õigus raske või sügava puudega lapse seaduslikul esindajal (lapsevanem või eestkostja) või lapsele perekonnas hooldamise teenuse ( sotsiaalhoolekande seadus § 252 lg 1) pakkujal kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks, eeldusel et:
1) lapse hooldusteenuste vajadus on kirjas lapse rehabilitatsiooniplaanis;

2) lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega (v.a lapse perekonnas hooldamine);

3) laps ei viibi samal ajal haridusasutuses.
Raske või sügava puudega lapse vanemale hüvitab riik lapsehoiuteenuse kulusid seetõttu, et puudega lapse vanemal on tavalisest suurem hoolduskoormus ning suurem vajadus hooldamisest vaba aja järele. Puudega lapsel on teistega võrdne õigus käia lasteaias ja koolis ning lapsehoiuteenus on lapsevanema jaoks täiendav abi puudega lapse kasvatamisel. Lapsevanem võib teenust kasutada nii ööpäevase, päevase kui ka paaritunnise teenusena. Ööpäevane teenus võib sobida vanema puhkusel või lähetusel viibimise ajal. Kui teenust soovitakse saada riiklikult kehtestatud maksimaalse maksumuse määrast rohkem, katavad teenuse kulud kokkuleppel lapsevanem ja kohalik omavalitsus koos. 
Lisa info Sotsiaalministeeriumi  www.sm.ee/et/puudega-laps
Lapsevanem sõlmib teenuseosutajaga kliendilepingu ja individuaalsuse kaadi.

Ridiradiralla OÜ kliendileping põhi
Lapsevanema hinnang oma lapsele

Vanemlik nõusolek, kliendilepingu lisa 1

Sotsiaalkindlustus ameti Rapla klienditeenindus

Projektiga seotud inimeste kontaktandmed:
Projektijuht: Ebeli Berkman tel: 640 8158 mob: 534 90 652
Põhja piirkonna koordinaator: Maarja Maalder mob: 53 26 9845 maarja.maalder@sotsiaalkindlustusamet.ee